എസ് എസ് എൽ സി, ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.

എസ് എസ് എൽ സി, ഹയർ സെക്കന്ററി പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ല.
മെയ്‌ 26നു തന്നെ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങും. കുട്ടികൾക്കു യാത്രാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും.

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക