180-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ അംഗീകാരവും , ലോകോത്തര നിലവാരവും ഉന്നത സാധ്യതകളും ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്. ACCA യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ നേടാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സൗജന്യ വെബ്ബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാം.

ഫിനാൻസ് പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയിലെ അത്യുന്നതമായ, 180-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ Approved ആയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
ലോകോത്തര നിലവാരവും ഉന്നത സാധ്യതകളും ഉള്ള International പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ്.
ACCA യോഗ്യത നിങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ നേടാം.
ലോജിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്‌മന്റ് നടത്തുന്ന സൗജന്യ വെബ്ബിനാർ –  ഇന്ന് വൈകിട്ട് ( മെയ് നാലാം തിയതി)ഏഴു മണിക്ക്, ACCA Experts ആയ Alan Biju Palak, Ajith Antony, Alkesh Subhash നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നു.
സൗജന്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിളിക്കുക –  7510945000

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ അറിയാനും, അറിയിക്കാനും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ JOIN ചെയ്യുക